Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Bế Văn Thụ

Ngày sinh: 09/11/1979

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN QUẢNG HÒA

Hoàng Thu Trang

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN QUẢNG HÒA

Lý Đức Nghiêm

Ngày sinh: 16/10/1982

Chức vụ: Phó giám đốc

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN QUẢNG HÒA

Lục Văn An

Ngày sinh: 19/10/1982

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN QUẢNG HÒA

Nông Trung Lâm

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh HUYỆN QUẢNG HÒA

Hoàng Thị Hiếu

Ngày sinh: 10/01/1973

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện

Đơn vị: Lãnh đạo HUYỆN QUẢNG HÒA

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: