Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hoàng Ngôn San

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Huyện Trùng Khánh

Nguyến Thị Phương Thảo

Ngày sinh: 28/06/1988

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Huyện Trùng Khánh

Nguyễn Văn Vỹ

Ngày sinh: 11/12/2000

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Huyện Trùng Khánh

Phùng Thị Hương

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Huyện Trùng Khánh

Trần Thị Hiển

Ngày sinh: 25/02/1988

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Huyện Trùng Khánh

Trần Tuyết Nhung

Ngày sinh: 09/03/1975

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Huyện Trùng Khánh

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: