Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hoàng Thị Thanh Nga

Ngày sinh: 06/05/1990

Chức vụ: Phó giám đốc

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Huyện Trùng Khánh

Hoàng Văn Đồng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Nông Thị Luyến

Ngày sinh: 25/10/1978

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Tạ Việt Hùng

Ngày sinh: 16/10/1983

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND HUYỆN TRÙNG KHÁNH

5 (4 lượt đánh giá)
Đánh giá
Hà Thị Quyền

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Kinh Tế Hạ Tầng HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Nguyễn Văn Dự

Ngày sinh: 01/05/1989

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Kinh Tế Hạ Tầng HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: