Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Hoàng Thanh Trang

Ngày sinh: 06/09/1992

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Công an thành phố Cao Bằng

Trương Khánh Hùng

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Công an thành phố Cao Bằng

Trịnh Xuân Hanh

Ngày sinh: 03/08/1998

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Công an thành phố Cao Bằng

Đàm Tuyết Như

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Công an thành phố Cao Bằng

Đỗ Lê Minh Tuấn

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Công an thành phố Cao Bằng

Nông Thị Tuyết

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi Cục Thuế

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: