?>
Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Cán Bộ

Ngày sinh:

Chức vụ: Nhân viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ VP UBND tỉnh

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: