CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 7 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.002354.000.00.00.H14 Mức độ 4 Thủ tục cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực tại cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao Sở Ngoại vụ Công tác lãnh sự
2 2.002352.000.00.00.H14 Mức độ 4 Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) tại cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao Sở Ngoại vụ Công tác lãnh sự
3 2.002353.000.00.00.H14 Mức độ 4 Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) tại cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao. Sở Ngoại vụ Công tác lãnh sự
4 2.002311.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại vụ Hợp tác quốc tế
5 2.002314.000.00.00.H14 Mức độ 4 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại vụ Hợp tác quốc tế
6 2.002313.000.00.00.H14 Mức độ 4 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại vụ Hợp tác quốc tế
7 2.002312.000.00.00.H14 Mức độ 4 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Sở Ngoại vụ Hợp tác quốc tế