CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 8 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.005423.000.00.00.H14 Mức độ 3 Quyết định bán tài sản công Sở Tài Chính Quản lý công sản
2 1.005426.000.00.00.H14 Mức độ 3 Quyết định thanh lý tài sản công Sở Tài Chính Quản lý công sản
3 1.005427.000.00.00.H14 Mức độ 3 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Sở Tài Chính Quản lý công sản
4 1.005432.000.00.00.H14 Mức độ 3 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Sở Tài Chính Quản lý công sản
5 1.005422.000.00.00.H14 Mức độ 3 Quyết định điều chuyển tài sản công Sở Tài Chính Quản lý công sản
6 1.005429.000.00.00.H14 Mức độ 3 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài Chính Quản lý công sản
7 2.002217.000.00.00.H14 Mức độ 4 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài Chính Quản lý giá
8 2.002206.000.00.00.H14 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài Chính Tin học và thống kê tài chính