CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 38 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.001173.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 2.001171.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 1.003888.000.00.00.H14 Mức độ 4 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 1.004637.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 1.004640.000.00.00.H14 Mức độ 4 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 1.003659.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
7 1.004379.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
8 1.003633.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
9 1.005442.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
10 1.004470.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
11 1.003687.000.00.00.H14 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
12 2.001098.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
13 2.001087.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
14 2.001765.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
15 2.001091.000.00.00.H14 Mức độ 4 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử