CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 301 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.001283.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Công thương
2 2.000620.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Công thương
3 2.000181.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Công thương
4 2.000633.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công thương
5 2.001240.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Công thương
6 2.001270.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Công thương
7 2.000150.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Công thương
8 1.001279.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công thương
9 2.000615.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Cấp Quận/huyện Công thương
10 2.000162.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Quận/huyện Công thương
11 2.000629.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Công thương
12 2.001261.000.00.00.H14 Mức độ 4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/huyện Công thương
13 2.000599.000.00.00.H14 Mức độ 3 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Công thương
14 2.000206.000.00.00.H14 Mức độ 3 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Cấp Quận/huyện Công thương
15 1.000473.000.00.00.H14 Mức độ 3 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Công thương