Tìm thấy 119 thủ tục

Toàn trình
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
Toàn trình
Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
Toàn trình
Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Toàn trình
Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
Toàn trình
Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
Toàn trình
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Toàn trình
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
Toàn trình
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)
Toàn trình
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Toàn trình
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Một phần (Trực tuyến)
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Một phần (Trực tuyến)
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Toàn trình
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Loading...