Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Nông Văn Linh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Chi nhánh Văn phòng sử dụng đất UBND Huyện Thạch An

Lý Thị Thanh Xuân

Ngày sinh: 29539

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Giáo dục và đào tạo HUYỆN THẠCH AN

Nông Chu Kim Ánh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Kinh Tế Hạ Tầng HUYỆN THẠCH AN

Hứa Thùy Dâng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội HUYỆN THẠCH AN

Hứa Thùy Dâng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Thạch An

Lương Thanh Thủy

Ngày sinh: 11/03/1988

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ Huyện Thạch An

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: