Tìm thấy 93 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã
Mức độ 4
Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố
Mức độ 2
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Mức độ 2
Thủ tục thi nâng ngạch công chức
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục thi tuyển Viên chức
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển công chức
Mức độ 2
Thủ tục xét tuyển viên chức
Mức độ 4
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh
Mức độ 4
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 4
Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
Loading...